Logo
11th Standard Online Admission,Mumbai Region
Year 2016-2017
Contact Us
  • Jul 7 2015 2:46PM

शिक्षण विभाग कार्यालयांचे पत्ते, दूरध्वनी क्रमांक व ई-मेल अॅड्रेस

मा. संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक

शिक्षण संचालनालय,

म.रा. पुणे - १

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)

जिल्हा परिषद रायगड

अलिबाग, जि. रायगड

दूरध्वनी क्र. : ०२१४१-२२२८८०

शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग

जवाहर बालभवन, नेताजी सुभाष रोड,

चर्नी रोड, मुंबई ४०० ००४

दूरध्वनी क्र. :  ०२२-२३६३००८१

                   ०२२-२३६८०४७३

फॅक्स क्र.        ०२२-२३६३००९०

E-mail       : dyde_mumbai@rediffmail.com

शिक्षण निरीक्षक दक्षिण विभाग

गिल्डर लेन म्यु. सेकंडरी स्कूल बिल्डिंग,

तिसरा मजला, मुंबई सेंट्रल, मुंबई – ४०० ००८

दूरध्वनी क्र.      :   ०२२-२३००२४३३

E-mail            :    sz_ei@yahoo.co.in

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)

जिल्हा परिषद ठाणे

स्टेशन रोड, ठाणे (पश्चिम)

दूरध्वनी क्र. : ०२२-२५३७५५२६

E-mail       : sp47928@gmail.com

शिक्षण निरीक्षक उत्तर विभाग

नवीन प्रशासकीय भवन, दुसरा मजला

आर.सी. मार्ग, चेंबूर (पूर्व), मुंबई – ४०० ०७१

दूरध्वनी क्र. : ०२२-२५२२६८२८

                  ०२२-२५२८६०५७

E-mail       : ssaeinorth@yahoo.co.in

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)

जिल्हा परिषद पालघर

दूरध्वनी क्र. : ०२५२५-६४५२८०

E-mail       : easecpalghar@gmail.com

शिक्षण निरीक्षक पश्चिम विभाग

आय. वाय. कॉलेज कंपाऊंड

जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई – ४०० ०६०

दूरध्वनी क्र. : ०२२-२८२०४३३५

                  ०२२-२८२६५६४२

Email        : ssaeiwestgrmumbai@gmail.com